Արցախի Հանրապետության Դատախազություն

Հասցե՝ ք. Ստեփանակերտ
Վազգեն Սարգսյան - 13
Հեռ.՝ ( 047 ) 94-52-94

Ձերբակալված և կալանավորված անձանց պահելու մասին օրենքը

Ընդունված է 2008 թվականի                                                                                                   ապրիլի 16-ին   ՁԵՐԲԱԿԱԼՎԱԾ ԵՎ ԿԱԼԱՆԱՎՈՐՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ՊԱՀԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ                                                                                 Գ Լ ՈՒ Խ 1 ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ Հոդված 1. Սույն օրենքի խնդիրները Սույն օրենքը սահմանում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քրեական դատավարու- թյան օրենսգրքով (այսուհետ` Քրեական դատավարության օրենսգիրք) սահմանված կարգով ձերբա-կալված անձին արգելանքի եւ կալանավորված անձին կալանքի տակ պահելու ընդհանուր սկզբունքները, […]

Մանրամասն...