Արցախի Հանրապետության Դատախազություն

Հասցե՝ ք. Ստեփանակերտ
Վազգեն Սարգսյան - 13
Հեռ.՝ ( 047 ) 94-52-94

ԼՂՀ Օրենսգրքեր

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԼՂՀ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ ԼՂՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ ԼՂՀ ՀՈՂԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ ԼՂՀ ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ ԼՂՀ ԸՆԴԵՐՔԻ ՄԱՍԻՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ ԼՂՀ ՋՐԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔԸ ԼՂՀ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ ԼՂՀ ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ ԼՂՀ ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ ԼՂՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔԸ ԼՂՀ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ ԼՂՀ ԴԱՏԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔԸ ԼՂՀ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔԸ ԼՂՀ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ

Մանրամասն...

Ձերբակալված և կալանավորված անձանց պահելու մասին օրենքը

Ընդունված է 2008 թվականի                                                                                                   ապրիլի 16-ին   ՁԵՐԲԱԿԱԼՎԱԾ ԵՎ ԿԱԼԱՆԱՎՈՐՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ՊԱՀԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ                                                                                 Գ Լ ՈՒ Խ 1 ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ Հոդված 1. Սույն օրենքի խնդիրները Սույն օրենքը սահմանում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քրեական դատավարու- թյան օրենսգրքով (այսուհետ` Քրեական դատավարության օրենսգիրք) սահմանված կարգով ձերբա-կալված անձին արգելանքի եւ կալանավորված անձին կալանքի տակ պահելու ընդհանուր սկզբունքները, […]

Մանրամասն...

Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին օրենքը

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԱԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ Օ  Ր  Ե  Ն  Ք  Ը ԴԱՏԱԿԱՆ  ԱԿՏԵՐԻ  ՀԱՐԿԱԴԻՐ  ԿԱՏԱՐՄԱՆ  ՄԱՍԻՆ                                           ԳԼՈՒԽ 1 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ Հոդված 1. Սույն օրենքի գործողության ոլորտը Սույն օրենքը սահմանում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատարանների (այսուհետ՝ դատարաններ) դատական ակտերի, ինչպես նաեւ միջնորդ դատարանների վճիռների հարկադիր կատարումն ապահովելու պայմանները եւ կարգը: Սույն օրենքի գործողությունը տարածվում է Լեռնային Ղարաբաղի […]

Մանրամասն...

ԼՂՀ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ

  Ընդունված է 2008 թվականի դեկտեմբերի 17ին   ԼՂՀ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ   ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀ `                                                                                              Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ 30 դեկտեմբերի 2008թ. ք.Ստեփանակերտ ՀՕ-75-Ն

Մանրամասն...

ԼՂՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ

Ընդունված է 2008 թվականի դեկտեմբերի 17ին   ԼՂՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգիրք       ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀ `                                                                                              Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ 30 դեկտեմբերի 2008թ. ք.Ստեփանակերտ ՀՕ-76-Ն

Մանրամասն...

ԼՂՀ ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ

  ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  Օ Ր Ե Ն Ք Ը ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2003 ԹՎԱԿԱՆԻ ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔԸ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈւՆՈւՄ ԿԻՐԱՐԿՄԱՆ ՄԵՋ ԴՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ    Հոդված 1. 2003 թվականի օգոստոսի 1-ից Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ողջ տարածքում կիրարկման մեջ դնել 2003 թվականի ապրիլի 18-ին ընդունված Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգիրքը, բացառությամբ այն դրույթների, որոնց համար սույն օրենքով սահմանված […]

Մանրամասն...

ԼՂՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ

  ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ Օ Ր Ե Ն Ք Ը    ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 1998 ԹՎԱԿԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔԸ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԿԻՐԱՐԿՄԱՆ ՄԵՋ ԴՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ    Հոդված 1. 2001 թվականի հուլիսի 1-ից Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ողջ տարածքում կիրարկել 1998 թվականին ընդունված Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգիրքը (լրացումներով եւ փոփոխություններով հանդերձ), այն վերանվանելով ՙԼեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգիրք՚ […]

Մանրամասն...

«ԴԱՏԱԽԱԶՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ԱՀ ՕՐԵՆՔ

ԱՀ ՕՐԵՆՔԸ ԴԱՏԱԽԱԶՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Մանրամասն...

ԼՂՀ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Մանրամասն...