Արցախի Հանրապետության Դատախազություն

Հասցե՝ ք. Ստեփանակերտ
Վազգեն Սարգսյան - 13
Հեռ.՝ ( 047 ) 94-52-94

ՀԱՂՈՐԴՈՒՄ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատախազության 2015 թվականի գործունեության մասին

 
 
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
 
 
“Դատախազության մասին” Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով սահմանված գործառույթներին և ԼՂՀ դատախազության Կանոնակարգի պահանջներին համապատասխան, 2015 թվականին աշխատանքներ են տարվել պետական շահերի պաշտպանության, կոռուպցիոն, սեփականության ու տնտեսական գործունեության, մարդու դեմ ուղղված և ընդհանուր բնույթի հանցագործությունների գործերով քննության որակի բարձրացման և օրինականության պահպանման, ինչպես նաև դիմումների քննարկման, կազմակերպա-վերահսկողական, արտերկրի հետ համագործակցության, իրավական ապահովման և այլ ոլորտներում աշխատանքների բարելավման ուղղությամբ։

Մանրամասն...

ՓՈԽԸՄԲՌՆՄԱՆ ՀՈՒՇԱԳԻՐ

ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԼԽԱՎՈՐ ԴԱՏԱԽԱԶՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԵՎ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

                              ք. Ստեփանակերտ                                          <<10>> ապրիլի 2015թ.

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատախազությունը (այսուհետ՝ ԼՂՀ Դատախազություն), ի դեմս Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գլխավոր դատախազ Արթուր Մոսիյանի՝ մի կողմից, և <<Արդարադատության ակադեմիա>> պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը (այսուհետ՝ Ակադեմիա), ի դեմս Ակադեմիայի ռեկտոր Ռուբեն Մելիքյանի՝ մյուս կողմից (այսուհետ միասին՝ Կողմեր), կնքեցին սույն փոխըմբռնման հուշագիրը (այսուհետ՝ Հուշագիր):

Մանրամասն...

ՀԱՂՈՐԴՈՒՄ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատախազության 2014 թվականի գործունեության մասին

 

Ընդհանուր դրույթներ

 

«Դատախազության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով սահմանված գործառույթներին և ԼՂՀ դատախազության Կանոնակարգի պահանջներին համապատասխան, 2014 թվականին աշխատանքներ են տարվել պետական շահերի պաշտպանության, կոռուպցիոն, սեփականության ու տնտեսական գործունեության, մարդու դեմ ուղղված և ընդհանուր բնույթի հանցագործությունների գործերով քննության որակի բարձրացման և օրինականության պահպանման, ինչպես նաև դիմումների քննարկման, կազմակերպա-վերահսկողական, արտերկրի հետ համագործակցության, իրավական ապահովման և այլ ոլորտներում աշխատանքների բարելավման ուղղությամբ:

Մանրամասն...

ՀԱՄԱՌՈՏ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում 2014 թվականի ինը ամիսներին արձանագրված հանցավորության վիճակի մասին

2014 թվականի ինը ամիսներին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում արձանագրվել է հանցագործությունների 291 դեպք` նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատությամբ նվազելով  61 դեպքով  կամ  17,3 %-ով (2013թ.-ի ինը ամիսներին գրանցվել էր 352 դեպք), որից բացահայտվել են 219-ը ¥2013թ.-ի ինը ամիսներին 295-ը), չբացահայտված են մնացել 19-ը ¥2013թ.-ի ինը ամիսներին ՝ 19-ը), քննության փուլում է գտնվում 53  հանցագործություն ¥2013թ.-ի ինը ամիսներին ՝ 38):

Մանրամասն...

ՀԱՂՈՐԴՈՒՄ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատախազության 2013 թվականի գործունեության մասին

 Ղեկավարվելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Սահմանադրությամբ և «Դատախազության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատախազությունը 2013 թվականի ընթացքում որոշակի աշխատանքներ է կատարել հանցավորության կանխարգելման, քաղաքացիների իրավունքների ու օրինական շահերի պաշտպանության, հետաքննության և նախաքննության օրինականության ապահովման, դատարանում մեղադրանքի պաշտպանության, պետական շահերի պաշտպանության ոլորտում հայցեր հարուցելու, պատիժների և հարկադրանքի այլ միջոցների կիրառման օրինականության նկատմամբ, կազմակերպական-վերահսկողական, միջազգային համագործակցության, ինչպես նաև դատախազական գործունեության այլ ոլորտներում  դատախազական հսկողության  և դատավարական ղեկավարման ուղղությամբ:

 

Մանրամասն...

ՀԱՂՈՐԴՈՒՄ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱԽԱԶՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Սահմանադրությամբ և <Դատախազության մասին> Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատախազությունը 2012 թվականի ընթացքում որոշակի աշխատանքներ է կատարել հանցավորության կանխարգելման, քաղաքացիների իրավունքների ու օրինական շահերի պաշտպանության, հետաքննության և նախաքննության օրինականության ապահովման, դատարանում մեղադրանքի պաշտպանության, պետական շահերի պաշտպանության ոլորտում հայցեր հարուցելու, պատիժների և հարկադրանքի այլ միջոցների կիրառման օրինականության նկատմամբ, ինչպես նաև դատախազական գործունեության այլ ոլորտներում դատախազական հսկողության և դատավարական ղեկավարման ուղղությամբ:
<Դատախազության մասին> Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով սահմանված գործառույթներին և ԼՂՀ դատախազության Կանոնակարգի պահանջներին համապատասխան, աշխատանքներ են կատարվել կոռուպցիոն, կազմակերպված, սեփականության ու տնտեսական գործունեության, ընդհանուր բնույթի ու մարդու դեմ ուղղված հանցագործությունների գործերով քննության որակի բարցրացման և օրինականության պահպանման, ինչպես նաև դիմումների քննարկման, կազմակերպական-վերահսկողական, արտերկրի հետ համագործակցության, իրավական ապահովման և այլ ոլորտներում աշխատանքների բարելավման ուղղությամբ:

 

Մանրամասն...

ՀԱՆՑԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ՀԱՄԱՌՈՏ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

2012 թվականի 9 ամիսների ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում արձանագրվել է հանցագործությունների 287 դեպք` նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատությամբ աճելով 25 դեպքով կամ 8,7 %-ով (2011թ. 9 ամիսներին գրանցվել էր 262 դեպք): 2012թ. 9 ամիսների ընթացքում արձանագրված հանցագործությունների 287 դեպքերից բացահայտվել են 228-ը, 32-ը չեն բացահայտվել, իսկ 27 հանցագործությունների վերաբերյալ քրեական գործերը հաշվետու ժամանակահատվածի ավարտին […]

Մանրամասն...

ՏԵՂԵԿԱՆՔ 2012Թ. ԻՆՆ ԱՄՍՈՒՄ ԱՐՁԱՆԱԳՐՎԱԾ ԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

 2012թ. ինն ամսում  հանրապետության տարածքում թվով 6 ավարտված քրեական գործով և ոչ արդարացման հիմքով քրեական գործի հարուցումը մերժված 5 վարույթով արձանագրվել է կոռուպցիոն բնույթի 40 հանցագործություն  /1-ը` նախորդ տարիներից/ ԼՂՀ քրեական օրենսգրքով նախատեսված հետևյալ հոդվածներով` 179-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետ /յուրացնելը կամ վատնելը, որը կատարվել է պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով/ — 12, 179-րդ հոդվածի 2-րդ […]

Մանրամասն...

Հաշվետվություն

  Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում 2 012 թվականի առաջին կիսամյակում արձանագրված հանցավորության վիճակի համառոտ վերլուծություն   2012թ. առաջին կիսամյակում ԼՂՀ տարածքում արձանագրվել է 166 հանցագործության դեպքª նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատությամբ նվազելով 12 դեպքով կամ 6,7%-ով (2011թ. 1-ին կիսամյակում գրանցվել էր 178 դեպք): Արձանագրված 166 հանցագործություններից բացահայտվել են 138-ը, 14 հանցագործություններ չեն բացահայտվել, իսկ 14 հանցագործությունների […]

Մանրամասն...

ԼՂՀ դատախազության 2011 թվականի գործունեության մասին

Հ Ա Ղ Ո Ր Դ ՈՒ Մ

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատախազության

2011 թվականի գործունեության մասին

 

 Ղեկավարվելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Սահմանադրությամբ և <Դատախազության մասին> Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատախազությունը 2011 թվականի ընթացքում որոշակի աշխատանքներ է կատարել հանցավորության կանխարգելման, հանցագործությունների բացահայտման, քաղաքացինների իրավունքների ու օրինական շահերի պաշտպանության, հետաքննության և նախաքննության օրինականության ապահովման, դատարանում մեղադրանքի պաշտպանության, պետական շահերի պաշտպանության ոլորտում հայցեր հարուցելու, պատիժների և հարկադրանքի այլ միջոցների կիրառման օրինականության նկատմամբ դատախազական հսկողության և դատախազական գործունեության մյուս ոլորտներում:

 

Մանրամասն...

1 2 3