Արցախի Հանրապետության Դատախազություն

Հասցե՝ ք. Ստեփանակերտ
Վազգեն Սարգսյան - 13
Հեռ.՝ ( 047 ) 94-52-94

ՀԱՆ­ՐԱ­ՅԻՆ ՎՍ­ՏԱ­ՀՈՒ­ԹՅՈՒՆՆ ՈՒ Ա­ՋԱԿ­ՑՈՒ­ԹՅՈՒ­ՆԸ ՉԵՆ ՄՈՒ­ՐՈՒՄ, ԴՐԱՆ ԱՐ­ԺԱ­ՆԱ­ՆՈՒՄ ԵՆ

  — Պա­րոն Ներ­սի­սյան, սա Ձեր ա­ռա­ջին հար­ցազ­րույցն է ՙԱ­զատ Ար­ցախ՚ հան­րա­պե­տա­կան թեր­թին, ուս­տի ող­ջու­նում ենք հա­մա­գոր­ծակ­ցե­լու պատ­րաս­տա­կա­մու­թյան հա­մար: Շուրջ 5 ա­միս է` ստանձ­նել եք հան­րա­պե­տու­թյան գլ­խա­վոր դա­տա­խա­զի պաշ­տո­նը, ի՞նչ է փոխ­վել հա­մա­կար­գում, ին­չի՞ց եք սկ­սել… — Նախ ու­զում եմ հա­վաս­տիաց­նել ՙԱ­զատ Ար­ցախ՚-ի ըն­թեր­ցող­նե­րին, որ հան­րու­թյան հետ բաց երկ­խո­սու­թյու­նը իմ աշ­խա­տան­քի կարևո­րա­գույն մասն է, ուս­տի […]

Մանրամասն...